Corpus:Snippets/0005

From Constant Noble
Jump to navigation Jump to search
  • With this Snippet, kuinde displaced longstanding "kine" as the Tovasala word for "five" (thanks to conflict brought forth by recent morphological retools: kin-t ["O five!"] = k-int ["in what?"]).
  • Sourced from a Google Books search result for "five", this is taken from an account that takes place in late 1434–early 1435. (Originally written by Harold Edgeworth Butler [1878–1951].)
At an early stage in their voyage they were caught by a “marvellous great whirlwind,” and driven westward into the pitiless ocean for five days and five nights.
Ad frodi nivelune wob vardinsile, shoublurisat «mẽrveleuzi yoasuflarduniebe,» nend lampraiddurisat westaupu ńäffuind blaifond’oashenile wob kuinde diēmi nend kuinde nochemi.

Analysis in Tovasala

By class

ad frod/i nivel/un/e wob vard/insil/e shoub/lur/isat mẽrveleuz/i yoasufl/ard/un/ieb/e nend lampr/aid/dur/isat westaup/u ń/äffuind blaifond/i'/oashen/il/e wob kuind/e diēm/i nend kuind/e nochem/i

By word

Entry Level Morpheme(s) Inflection Source language(s)
ad 1 ad ad Latin
frodi 1 frod frod/i Dutch
nivelune 1 nivel nivel/un/e French/Old French
wob 1 wob wob Lower Sorbian
vardinsile 2 vard vard/insil/e Compound
shoublurisat 1 shoub shoub/lur/isat Mandarin
mẽrveleuzi 2 mẽrveleuz mẽrveleuz/i Compound
yoasuflarduniebe 2 yoasufl yoasufl/ard/un/ieb/e Local blend
nend 1 nend nend Bukusu
lampraiddurisat 1 lampr lampr/aid/dur/isat Burmese
westaupu 2 westaup westaup/u Compound
äffuind 2 äffuind ń/äffuind Compound
blaifondi + oashenile 2 blaifond + oashen blaifond/i'/oashen/il/e Compound
wob 1 wob wob Lower Sorbian
kuinde 1 kuind kuind/e Latin
diēmi 1 diēm diēm/i Latin
nend 1 nend nend Bukusu
kuinde 1 kuind kuind/e Latin
nochemi 1 nochem nochem/i Spanish

IPA transcription

English

/æt, ət æn, ən ɝ.li steɪdʒ ɪn ðɛɚ vɔɪ.ɪdʒ ðeɪ wɝ kɔt, kɔːt baɪ eɪ, ə mɑɹ.və.ləs gɹeɪt wɝl.wɪnd ænd, ənd, ən dɹɪ.vən wɛst.wɚd ɪn.tu ðiː, ðʌ, ði, ðə pɪ.tɪ.ləs oʊ.ʃən fɔɹ faɪv deɪz ænd, ənd, ən faɪv naɪts/

Tovasala

/æd fɹo.di nɪ.vɛ.lun wob væɹ.dɪn.sɪl ʃʊ.blu.ɹɪ.sæt mɝ.vɛ.lju.zi joʊ.su.flæɹ.du.nib nɛnd læm.pɹe.du.ɹɪ.sæt wɛs.tɔ.pu na.fwɪnd bleɪ.fon.di oʊ.ʃɛ.nɪl wob kwɪnd dɪ.ɛ.mi nɛnd kwɪnd no.tʃɛ.mi/

Statistics

Language Words Characters Letters
Total Unique With spaces Without spaces
EN 28 26 160 133 129
RFM 19 17 173 155 150

Concordance

EN a an and at by caught days driven early five for great in into marvellous nights ocean pitiless stage the their they voyage were westward whirlwind
RFM ad äffuind blaifondi diēmi frodi kuinde lampraiddurisat mẽrveleuzi nend nivelune nochemi oashenile shoublurisat vardinsile westaupu wob yoasuflarduniebe
Added on: 2021-08-05, 02:56
0004 0006