Corpus:Snippets/0006

From Constant Noble
Jump to navigation Jump to search

Which took their lamps.--Better, torches, as the word is rendered in John 18:3. These were of tow, steeped in oil and fastened to the end of sticks.

  • This excerpt provides an example of Verb-subject-object outside questions and optative statements in Tovasala, wherein the ergative must be marked on Kualduzemile. This helps to preserve the style of the original English and Greek.
Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. And five of them were wise, and five were foolish.
Pued ausiklirat Kualduzemliebe Ziēli deya nëffrauli, prenddureaj mekeŕaunsiles nend virujjureaj aurd toalgé der fraulaijo. Kuinda selbtrusili fahaummurat; kuindla zecheri fahịmmurat.

Analysis in Tovasala

By class

pued ausik/lir/at kualduzem/l/ieb/e ziēl/i dey/a nëffraul/i prend/dur/eaj mekeŕ/aunsil/es nend v/iruj/jur/eaj aurd toalg/é der fraulaij/o kuind/a selb+trusil/i fahaum/mur/at kuind/l/a zecher/i fahịm/mur/at

By word

Entry Level Morpheme(s) Inflection Source language(s)
pued 1 pued pued Spanish
ausiklirat 1 ausik ausik/lir/at Norman
kualduzemliebe 2 kualduzem kualduzem/l/ieb/e Compound
ziēli 1 ziēl ziēl/i French
deya 1 dey dey/a Latin
nëffrauli 2 nëffraul nëffraul/i Compound
prenddureaj 1 prend prend/dur/eaj French
mekeŕaunsiles 2 mekel mekeŕ/aunsil/es Local blend
nend 1 nend nend Bukusu
virujjureaj 1 v v/iruj/jur/eaj Spanish
aurd 1 aurd aurd Wago
toalgé 1 toalg toalg/é Hakka/Wu
der 1 der der French/Spanish/Portuguese
fraulaijo 2 fraulaij fraulaij/o Compound
kuinda 1 kuind kuind/a Latin
selbtrusili 3 selb + trusil selb+trusil/i N/A
fahaummurat 2 fahaum fahaum/mur/at Hausa
kuindla 1 kuind kuind/l/a Latin
zecheri 1 zecher zecher/i Hebrew
fahịmmurat 2 fahịm fahịm/mur/at Hausa

IPA transcription

English

/ðɛn ʃæl, ʃəl ðiː, ðʌ, ði, ðə kɪŋ.dəm ʌv, əv hɛvn, hɛv.ən bi laɪ.kənd un.to tɛn vɝ.dʒɪns wɪtʃ tʊk ðɛɚ læmps ænd, ənd, ən wɛnt fɔɹθ to miːt ðiː, ðʌ, ði, ðə bɹaɪd.ɡɹuːm ænd, ənd, ən faɪv ʌv, əv ðɛm wɝ waɪz ænd, ənd, ən faɪv wɝ fuː.lɪʃ/

Tovasala

/pwɛd ɔ.sɪ.klɪ.ɹæt kwal.du.zɛm.lib zɪ.ɛ.li dɛ.ja ne.fɹɔ.li pɹen.du.ɹiːdʒ mɛ.kɛ.ɾɔn.sɪls nɛnd vɪ.ɹuː.dʒu.ɹiːdʒ ɔɹd moʊ.veɪ dɛɹ fɹɔ.leɪ.dʒo kwɪn.da sɛlb.tɹu.sɪ.li fæ.hɔː.mu.ɹæt kwɪnd.la zɛ.tʃɛ.ɹi fæ.hi.mu.ɹæt/

Statistics

Language Words Characters Letters
Total Unique With spaces Without spaces
EN 32 26 175 144 139
RFM 20 20 182 163 160

Concordance

EN and be bridegroom five foolish forth heaven kingdom lamps likened meet of shall ten the their them then to took unto virgins went were which wise
RFM aurd ausiklirat der deya fahaummurat fahịmmurat fraulaijo kualduzemliebe kuinda kuindla mekeŕaunsiles nëffrauli nend prenddureaj pued selbtrusili toalgé virujjureaj zecheri ziēli
Added on: 2021-08-09, 15:15
0005 0007