Corpus:Snippets/0018

From Constant Noble
Jump to navigation Jump to search

From Christmas at Lonesome Ranch, a short story in the New Year's 1905 issue of St. Nicholas; the character referred to in this extract is called Mary Ellen.

She had been content with pretending just as long as she was going to, she told herself; and this time the twins were going to have something real for Christmas—something bought. How she was going to buy it was the yet unsolved question.
Mogelaidavata ńẽrgim nanibaige tochenu woshaumu kuem haizaijata, dezat seba; nend hodiechobu, tuimile tenaijat voardesengune wob Krismasine—bleyaidune. Nëttaujaidasanti jaugure: Kemeku bleyyirata selbemie?

Analysis in Tovasala

By class

mogelaid/av/at/a ń/ẽrgim nanib+aig/e tochen/u woshaum/u kuem haiz/aij/at/a dez/at seb/a nend hodiechob/u tuim/il/e ten/aij/at voard+esen/gun/e wob Krismasin/e bleyaid/un/e nëttaujaid/asant/i jaugur/e kemek/u bley/yir/at/a selbem/ie

By word

Entry Level Morpheme(s) Inflection Source language(s)
mogelaidavata 2 mogelaid mogelaid/av/at/a Compound
ẽrgim 1 ẽrgim ń/ẽrgim Latin
nanibaige 2 nanib + aig nanib+aig/e N/A
tochenu 1 tochen tochen/u Macedonian/Bulgarian
woshaumu 2 woshaum woshaum/u Local blend
kuem 1 kuem kuem French/Spanish/Latin
haizaijata 1 haiz haiz/aij/at/a Spanish
dezat 1 dez dez/at Spanish
seba 1 seb seb/a Macedonian/Russian
nend 1 nend nend Bukusu
hodiechobu 4 hodiechob hodiechob/u Local blend
tuimile 1 tuim tuim/il/e English/Arabic
tenaijat 1 ten ten/aij/at French/Latin
voardesengune 1 voard + esen voard+esen/gun/e N/A
wob 1 wob wob Lower Sorbian
Krismasine 2 Krismasin Krismasin/e Local blend
bleyaidune 2 bleyaid bleyaid/un/e Compound
nëttaujaidasanti 3 nëttaujaid nëttaujaid/asant/i Compound
jaugure 2 jaugur jaugur/e Local blend
kemeku 2 kemek kemek/u Interrogative
bleyyirata 1 bley bley/yir/at/a Rade
selbemie 1 selbem selbem/ie German

IPA transcription

English

/ʃi hæd bɪn kən.tɛnt wɪθ, wɪð pɹɪ.tɛn.dɪŋ dʒʌst æs lɔŋ æs ʃi wʌz ɡo.ɪŋ to ʃi toʊld hɝ.sɛlf ænd, ənd, ən ðiː, ðʌ, ði, ðə twɪnz wɝ ɡo.ɪŋ to hæv, həv sʌm.θɪŋ ɹiːl, ɹeɪ.ɑl fɔɹ kɹɪs.məs bɔt haʊ ʃi wʌz ɡo.ɪŋ to baɪ ɪt wʌz ðiː, ðʌ, ði, ðə jɛt ʌn.sɒlvd kwɛʃ.tən/

Tovasala

/mo.ɡɛ.leɪ.dæ.væ.ta nɝ.ɡɪm næ.nɪ.beɪɡ to.tʃɛ.nu wo.ʃɔ.mu kwɛm heɪ.zeɪ.dʒæ.ta dɛ.zæt sɛ.ba nɛnd ho.di.tʃo.bu twɪ.mɪl tɛ.neɪ.dʒæt voʊɹ.dɛ.sɛŋ.ɡun wob kɹɪs.mæ.sɪn blɛ.jeɪ.dun ne.tɔ.dʒeɪ.dæ.sæn.ti dʒɔ.ɡuɹ kɛ.mɛ.ku ble.jɪ.ɹæ.ta sɛl.bɛ.mi/

Statistics

Language Words Characters Letters
Total Unique With spaces Without spaces
EN 44 32 237 194 191
RFM 22 22 205 184 180

Concordance

EN and as been bought buy Christmas content for going had have herself how it just long pretending question real she something the this time to told twins unsolved was were with yet
RFM bleyaidune bleyyirata dezat ẽrgim haizaijata hodiechobu jaugure kemeku Krismasine kuem mogelaidavata nanibaige nend nëttaujaidasanti seba selbemie tenaijat tochenu tuimile voardesengune wob woshaumu
Added on: 2022-12-29, 15:02
0017 0019